Select Category:
Image Date Title Download
2020-07-16 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
2020-02-12 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ।
2019-03-11 00:00:00 स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
2019-03-05 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2019-02-12 00:00:00 Annual Report 2074-75
2018-08-17 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
2018-08-07 00:00:00 महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा
2018-07-23 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
2018-04-13 00:00:00 Annual report FY 2073/74
2018-03-21 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
2018-03-18 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
2018-03-07 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
2018-01-27 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)
2018-01-01 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना)
2017-11-23 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ कार्तिक महिना)
2017-11-05 00:00:00 एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
2017-10-24 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ असोज महिना)
2017-09-25 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ साउन महिना)
2017-09-25 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ भदौ महिना)
2017-06-15 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
2017-05-11 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
2017-05-11 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना)
2017-05-11 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना)
2017-05-11 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना)
2017-03-21 00:00:00 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition)
2017-02-20 00:00:00 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
2017-01-15 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
2016-07-19 00:00:00 New salary scale and grade According to Budget Speech, FY 2073-74
2016-05-05 00:00:00 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
2016-02-18 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
2015-07-01 00:00:00 विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
2015-05-15 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh sirsakbata bhayeko nikasa tatha rakamantar (2072 Baisakh Mahina)
2015-04-30 00:00:00 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
2015-04-15 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Chaitra Mahina)
2015-03-15 00:00:00 Aartha Mantralaya bibidh Shirshik bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Falgun Mahina)
2015-02-24 00:00:00 आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार
2015-02-15 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Magh Mahina)
2015-01-18 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Poush Mahina)
2014-12-17 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Mangsir Mahina)
2014-11-18 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 kartik Mahina)
2014-10-19 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Ashwin Mahina)
2014-09-18 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Bhadra Mahina)
2014-08-21 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Shrawan Mahina)
2014-08-20 00:00:00 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72 (Revised)
2014-07-20 00:00:00 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72
2014-07-18 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Asar Mahina)
2014-04-28 00:00:00 Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
2014-04-28 00:00:00 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
2014-03-19 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Falgun Mahina)
2013-07-26 00:00:00 Salary Scale 2066
2013-07-25 00:00:00 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2010-11
2013-07-25 00:00:00 Sarakari Budget Byawasthapan tatha Kharch pranali punarawalokan Ayogako pratibedan, 2010-11
2013-07-15 00:00:00 Medium-Term Expenditure Framework for Fiscal Year 2011/12 - 2013/14
2013-07-15 00:00:00 Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
2006-07-01 00:00:00 Statement of Expenditure and targets of the Ministries FY 2060/2061
2005-07-01 00:00:00 Statement of Expenditure and targets of the Ministries FY 2059/2060
2004-07-01 00:00:00 Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
2021-09-23 05:39:50 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन २०७०/७१
2021-09-23 05:39:50 बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०६९/७०