Budget and Programme Division

Publication

सशर्त अनुदानका आयोजना/कार्यक्रम सम्बन्धमा।
त्रैमासिक संशोधन सम्बन्धमा।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी सम्बन्धी मार्गनिर्देशन।
२०८० माघ मसान्तसम्म दिइएको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर, स्रोत सहमति र ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डमा प्रदान गरिएको राय / परामर्श / सहमतिको विवरण।
विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०८०/८१
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन।
२०८० पौष मसान्त सम्म दिइएको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर, स्रोत सहमति र ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डमा प्रदान गरिएको राय / परामर्श / सहमतिको विवरण।

Joint Secretary

Mr. Ritesh Kumar Shakya

Joint Secretary , Budget and Programme Division

Introduction

To ensure effective national resource management through prudent annual development plans and programs and to contain budget deficit at desirable level.