Fiscal Federalism Coordination Division

Publication

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि , २०७७
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
आ.व. २०८०/८१ को लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।

Joint Secretary

Mr. Ishwori Prasad Aryal

Joint Secretary , Fiscal Federalism Coordination Division (ffcd@mof.gov.np)