Fiscal Federalism Coordination Division

Publication

आ.व. २०८०/८१ को लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
आ.व. २०८०/८१ को लागि कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
आ.व. २०८०/८१ को लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
आ.व. २०८०/८१ को लागि गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
आ.व. २०८०/८१ को लागि बागमती प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
आ.व. २०८०/८१ को लागि मधेश प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
आ.व. २०८०/८१ को लागि कोशी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ।

Joint Secretary

Mr. Ishwori Prasad Aryal

Joint Secretary , Fiscal Federalism Coordination Division (ffcd@mof.gov.np)