सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (PEFA), २०१६ को ढाँचा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा उल्लिखित प्रावधानहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा

Related Documents

1 कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf Download
Last Updated : 2023-03-17 05:49:19