सामयिक कर असुल ऐन,२०१२  को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको:

 अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३,  भाग ५)

Last Updated :