Select Category:
Image Date Title Download
2021-09-23 05:37:53 स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
2021-09-23 05:37:53 प्रदेश तथा स्थानीय तहकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७
2021-09-23 05:37:53 स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
2021-09-23 05:37:53 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
2021-09-23 05:37:53 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
2021-09-23 05:37:53 असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
2021-09-23 05:37:53 व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
2021-09-23 05:37:53 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५
2021-09-23 05:37:53 Directives on Mobilizing aid through I/NGOs for Post-Earthquake Recovery
2021-09-23 05:37:53 कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५
2021-09-23 05:37:53 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५