Select Category:
Image Date Title Download
2021-09-12 00:00:00 सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धि सूचना २०७८‌
2021-09-10 00:00:00 आर्थिक विधेयक, २०७८ (प्रतिस्थापन)
2021-05-31 00:00:00 आर्थिक अध्यादेश‚ २०७८
2020-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०७७
2019-07-21 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०७६
2018-05-29 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०७५
2017-05-29 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०७४
2016-07-23 00:00:00 सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
2016-07-14 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०७३
2015-07-14 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०७२ (विधेयक)
2014-11-03 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०७१ (विधेयक)
2013-07-07 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०७० (अध्यादेश)
2012-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०६९ (अध्यादेश)
2011-10-01 00:00:00 आर्थिक विधेयक, २०६८
2010-08-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०६७ (अध्यादेश)
2009-10-01 00:00:00 आर्थिक विधेयक, २०६६
2009-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०६६
2008-10-01 00:00:00 आर्थिक विधेयक, २०६५
2007-10-01 00:00:00 आर्थिक विधेयक, २०६४
2007-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०६४
2006-10-01 00:00:00 आर्थिक विधेयक, २०६३
2006-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०६३
2005-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०६२ (अध्यादेश)
2004-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०६१ (अध्यादेश)
2003-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०६० (अध्यादेश)
2002-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५९ (अध्यादेश)
2001-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५८
2000-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५७
1999-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५६
1998-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५५
1997-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५४
1996-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५३
1995-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५२ (अध्यादेश)
1994-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०५१
1991-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०४८
1990-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०४७
1989-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०४६
1988-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०४५
1987-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०४४
1986-10-01 00:00:00 आर्थिक ऐन, २०४३
1985-09-30 23:45:00 आर्थिक ऐन, २०४२
1984-09-30 23:45:00 आर्थिक ऐन, २०४१
1983-09-30 23:45:00 आर्थिक ऐन, २०४०
2021-09-23 06:28:44 आर्थिक ऐन, २०३६
2021-09-23 06:28:44 आर्थिक ऐन, २०३५
2021-09-23 06:28:44 आर्थिक ऐन, २०३९
2021-09-23 06:28:44 आर्थिक ऐन, २०३८
2021-09-23 06:28:44 आर्थिक ऐन, २०३७