नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८।०६।२२ मा स्वीकृत सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

Related Documents

1 सरकरी खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड 2078_6_24.pdf Download
Last Updated : 2021-10-26 07:26:38