आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
२०१७-२०१८ Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
२०१७-२०१८ प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/१८
२०१७-२०१८ Climate Change Financing Framework [English version]
२०१७-२०१८ सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक विवरण २०७४ कात्तिक-पौष
२०१७-२०१८ प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/०९
२०१७-२०१८ Newsletter OCT - DEC 2017 [English version]
२०१७-२०१८ प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
२०१७-२०१८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
१० २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)
११ २०१७-२०१८ राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा
१२ २०१७-२०१८ IECCD Work Allocation [English version]
१३ २०१७-२०१८ स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
१४ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना)
१५ २०१६-२०१७ Development Cooperation Report, FY 2016-17
१६ २०१७-२०१८ Development Finance Assessment for Nepal [English version]
१७ २०१७-२०१८ संघीय नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालन : एक अध्ययन
१८ २०१७-२०१८ MDAC को प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०९/१२
१९ २०१७-२०१८ स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
२० २०१७-२०१८ गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४