आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
२०१७-२०१८ प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
२०१७-२०१८ March 15 [English version]
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
२०१७-२०१८ National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
२०१७-२०१८ Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
२०१७-२०१८ प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/१८
२०१७-२०१८ Climate Change Financing Framework [English version]
२०१७-२०१८ सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक विवरण २०७४ कात्तिक-पौष
१० २०१७-२०१८ प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/०९
११ २०१७-२०१८ Newsletter OCT - DEC 2017 [English version]
१२ २०१७-२०१८ प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
१३ २०१७-२०१८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
१४ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)
१५ २०१७-२०१८ राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा
१६ २०१७-२०१८ IECCD Work Allocation [English version]
१७ २०१७-२०१८ स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
१८ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना)
१९ २०१६-२०१७ Development Cooperation Report, FY 2016-17
२० २०१७-२०१८ Development Finance Assessment for Nepal [English version]