आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ Budget Speech for FY 2018-19
२०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७५
२०१८-२०१९ व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७५/७६
२०१८-२०१९ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७५/७६
२०१८-२०१९ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य
२०१७-२०१८ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७५
२०१७-२०१८ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
२०१७-२०१८ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
२०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
१० २०१७-२०१८ Signing Ceremony between the Government of Nepal and the World Bank [English version]
११ २०१७-२०१८ माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
१२ २०१७-२०१८ Remarks by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada during 51st Annual Meeting of Board of Governors, Manila, the Philippines on 5th May, 2018 [English version]
१३ २०१७-२०१८ Newsletter MAGH - CHAITRA 2074 [English version]
१४ २०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको बार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन
१५ २०१७-२०१८ An Assessment of Sector Wide Approach (SWAp) in the Health and Education Sectors of Nepal [English version]
१६ २०१७-२०१८ Development Partners Profiles
१७ २०१७-२०१८ देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट जारी श्वेतपत्र
१८ २०१७-२०१८ Green Climate Fund (Handbook for Nepal)
१९ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
२० २०१७-२०१८ March 19 [English version]