आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२००७-२००८ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
१९८७-१९८८ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५६/५७
२००६-२००७ आर्थिक वर्ष २०६३-६४ बजेट कार्यन्वयन प्रगती
२००३-२००४ कार्य तथा लक्ष्य र प्रगती, २०६०।६१
२००६-२००७ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१९९८-१९९९ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
२००५-२००६ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
२००१-२००२ कार्य तथा लक्ष्य र प्रगती, २०५९।६०
२००५-२००६ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१० १९९७-१९९८ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५८/५९
११ १९९६-१९९७ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५७/५८
१२ २०१३-२०१४ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ - २०७०/७१ को त्रिवषिर्य खर्च प्रक्षेपणको विवरण
१३ २००४-२००५ विकास सहायता प्रतिवेदन, आर्थिक बर्ष २०६१।६२
१४ २०००-२००१ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष आ.ब. २०५९।६०
१५ २००१-२००२ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत प्राप्त सहयोगको विवरण, आ.ब. २०६०।६१
१६ २०१३-२०१४ July 31
१७ District Aid Profile