आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२००६-२००७ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१९९८-१९९९ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
२००५-२००६ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
२००१-२००२ कार्य तथा लक्ष्य र प्रगती, २०५९।६०
२००५-२००६ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१९९७-१९९८ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५८/५९
१९९६-१९९७ व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५७/५८
२०१३-२०१४ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ - २०७०/७१ को त्रिवषिर्य खर्च प्रक्षेपणको विवरण
२००४-२००५ विकास सहायता प्रतिवेदन, आर्थिक बर्ष २०६१।६२
१० २०००-२००१ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष आ.ब. २०५९।६०
११ २००१-२००२ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत प्राप्त सहयोगको विवरण, आ.ब. २०६०।६१
१२ २०१३-२०१४ July 31
१३ District Aid Profile