आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म ।
२०१९-२०२० Taking Stock of Effectiveness Principles at Country Level [English version]
२०१९-२०२० नयाँ तलबमान र सुविधा
२०१९-२०२० प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
२०१८-२०१९ 26th July 2019: Agreement with Government of Japan [English version]
२०१८-२०१९ आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३०
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना)
२०१८-२०१९ Agreement with Government of the Federal Republic of Germany [English version]
२०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
१० २०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना)
११ २०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना)
१२ २०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ [English version]
१३ २०१८-२०१९ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक [English version]
१४ २०१८-२०१९ ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक [English version]
१५ २०१९-२०२० अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
१६ २०१८-२०१९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
१७ २०१८-२०१९ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )
१८ २०१८-२०१९ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६
१९ २०१९-२०२० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
२० २०१८-२०१९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६