आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ 26th July 2019: Agreement with Government of Japan [English version]
२०१८-२०१९ आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३०
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना)
२०१८-२०१९ Agreement with Government of the Federal Republic of Germany [English version]
२०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना)
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना)
२०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ [English version]
२०१८-२०१९ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक [English version]
१० २०१८-२०१९ ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक [English version]
११ २०१९-२०२० अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
१२ २०१८-२०१९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
१३ २०१८-२०१९ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )
१४ २०१८-२०१९ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६
१५ २०१९-२०२० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
१६ २०१८-२०१९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६
१७ २०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७६
१८ २०१९-२०२० अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता निति, २०७६
१९ २०१८-२०१९ Newsletter JAN - MAR 2019 [English version]
२० २०१८-२०१९ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६