आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
Newsletter
MAY - JUN 2017
२०१७-२०१८ मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४
२०१७-२०१८ राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०१७-२०१८ आ.ब. २०७४।७५ बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको प्रस्तुति
२०१६-२०१७ Economic Survey FY2016-17
२०१७-२०१८ आ. व. २०७४। ७५ को बजेट बक्तब्य कर्यान्वयन कार्ययोजनाको ढlचा [English version]
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति
२०१७-२०१८ July 7
१० २०१७-२०१८ स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
११ २०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
१२ २०१७-२०१८ June 09
१३ २०१७-२०१८ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४
१४ २०१७-२०१८ माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
१५ Budget Speech 2017-18 [English]
१६ २०१७-२०१८ Budget Speech of Fiscal Year 2017/18 [English version]
१७ २०१७-२०१८ आर्थिक विधेयक २०७४
१८ २०१७-२०१८ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५
१९ २०१७-२०१८ व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५
२० २०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य