आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म विवरणपत्र - जिल्ला सहायता प्रोफाइल
२०१३-२०१४ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७०/७१
२०१२-२०१३ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६९/७०
२०११-२०१२ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६८/६९
२०१०-२०११ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
२००९-२०१० प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
२००८-२००९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
Newsletter
MAY- JUN 2013
२००६-२००७ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१० २०११-२०१२ विकास सहयोग रिपोर्ट आर्थिक बर्ष २०६८-६९
११ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन ४
१२ २०१०-२०११ विकास सहयोग रिपोर्ट आर्थिक बर्ष २०६७-६८
१३ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन ३
१४ २००४-२००५ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६१/६२
१५ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन २
१६ २००३-२००४ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
१७ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन १
१८ २०१३-२०१४ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७०/७१
१९ Newsletter MAR-APR 2013
२० Foreign Aid in Nepal FY 2011-12