आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
Newsletter
MAY - JUNE 2014
२०१४-२०१५ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन ४ [English version]
२०१३-२०१४ विकास सहायता नीति, २०७१
Development Cooperation Policy, 2014 [English]
Development Cooperation Policy, 2071 [Nepali]
Newsletter
MAR - APR 2014
२०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन ३
Development Cooperation Report
[FY 2012-13]
Newsletter
JAN - FEB 2014
१० २०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन २
११ २०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन १
१२ Newsletter
NOV- DEC 2013
१३ Newsletter
SEPT- OCT 2013
१४ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन ६
१५ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन ५
१६ Newsletter
JUL- AUG 2013
१७ २०११-२०१२ नेपालमा बैदेशिक सहायता
१८ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म विवरणपत्र - जिल्ला सहायता प्रोफाइल
१९ २०१३-२०१४ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७०/७१
२० २०१२-२०१३ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०६९/७०