आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१४-२०१५ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७०/७१
Newsletter
MAY - JUNE 2014
२०१४-२०१५ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन ४ [English version]
Budget Speech 2014-15 [English]
Budget Speech 2071/72 [Nepali]
२०१३-२०१४ विकास सहायता नीति, २०७१
Development Cooperation Policy, 2014 [English]
Development Cooperation Policy, 2071 [Nepali]
Newsletter
MAR - APR 2014
१० २०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन ३
११ Development Cooperation Report
[FY 2012-13]
१२ Newsletter
JAN - FEB 2014
१३ २०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन २
१४ २०१३-२०१४ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड २ प्रकाशन १
१५ Newsletter
NOV- DEC 2013
१६ Newsletter
SEPT- OCT 2013
१७ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन ६
१८ २०१२-२०१३ अ.आ.स.स.म समाचार पत्र खण्ड १ प्रकाशन ५
१९ Newsletter
JUL- AUG 2013
२० २०११-२०१२ नेपालमा बैदेशिक सहायता