आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२००३-२००४ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६०
२००२-२००३ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०५९
२०११-२०१२ Annual Performance Review of Public Enterprises 2012 [English version]
२०१०-२०११ Annual Performance Review of Public Enterprises 2011 [English version]
२००९-२०१० Annual Performance Review of Public Enterprises 2010 [English version]
२००८-२००९ Annual Performance Review of Public Enterprises 2009 [English version]
२००७-२००८ Annual Performance Review of Public Enterprises 2008 [English version]
२००६-२००७ Annual Performance Review of Public Enterprises 2007 [English version]
२००५-२००६ Annual Performance Review of Public Enterprises 2006 [English version]