आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२००८-२००९ Economic Survey 2008/09
२००८-२००९ आर्थिक सर्वेक्षण २०६५/६६
२००७-२००८ Economic Survey 2007/08
२००७-२००८ आर्थिक सर्वेक्षण २०६४/६५
२००६-२००७ आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६३/६४
२००५-२००६ Economic Survey 2005/06
२००५-२००६ आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६२/६३
२००४-२००५ Economic Survey 2004/05 [English version]
२००४-२००५ आर्थिक सर्वेक्षण २०६१/६२
१० २००३-२००४ Economic Survey 2003/04 [English version]
११ २००३-२००४ आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६०/६१
१२ २००१-२००२ Economic Survey 2001/02
१३ २००१-२००२ आर्थिक सर्वेक्षण २०५८/५९