Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा

News

क्र.स मिती शिर्षक
२०७७ माघ २७ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
२०७७ श्रावण १ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
२०७७ श्रावण १ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
२०७६ फाल्गुन ११ बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
२०७६ श्रावण १९ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
२०७६ श्रावण १९ नयाँ तलबमान र सुविधा
२०७६ अषाढ ४ Budget Speech 2019-20 [English]
२०७६ जेष्ठ २० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
२०७६ वैशाख १३ कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
१० २०७६ वैशाख १३ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
११ २०७५ मंसिर १४ संलग्न समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसारको आयोजना / कार्यक्रम तोकिएको ढाँचामा २०७५ मंसिर मसान्त सम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउन सबै प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ ।​
१२ २०७५ जेष्ठ १५ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य