Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा

Documents

Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०७७ मंसिर ९ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०७७ श्रावण १ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
२०७७ श्रावण १ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
२०७७ जेष्ठ १६ व्यय अनुमानको विवरण २०७७/७८
२०७७ जेष्ठ ७ बजेट वक्तव्य २०७७/७८
२०७७ वैशाख २८ विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
२०७६ फाल्गुन १२ बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
२०७६ माघ २९ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ।
२०७६ आश्विन २ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ भदौ महिना)
१० २०७६ भाद्र ४ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ साउन महिना)
११ २०७६ श्रावण १९ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
१२ २०७६ श्रावण १९ नयाँ तलबमान र सुविधा
१३ २०७६ श्रावण ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना)
१४ २०७६ अषाढ ४ बजेट वक्तव्य २०७६/७७
१५ २०७६ अषाढ २ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना)
१६ २०७६ अषाढ २ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना)
१७ २०७६ जेष्ठ १५ व्यय अनुमानको विवरण २०७६/७७
१८ २०७६ वैशाख २८ विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
१९ २०७६ वैशाख १३ कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
२० २०७६ वैशाख १३ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
२१ २०७६ वैशाख ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ चैत्र महिना)
२२ २०७५ चैत्र ११ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ फागुन महिना)
२३ २०७५ फाल्गुन २७ स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
२४ २०७५ फाल्गुन २१ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
२५ २०७५ फाल्गुन २ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ माघ महिना)
२६ २०७५ माघ २९ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
२७ २०७५ माघ २ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ पुस महिना)
२८ २०७५ पुस ९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ मंसिर महिना)
२९ २०७५ मंसिर ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ कार्तिक महिना)
३० २०७५ आश्विन १७ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ भदौ महिना)
३१ २०७५ आश्विन १५ विनियोजन ऐन, २०७५
३२ २०७५ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०७५/७६
३३ २०७५ भाद्र ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ साउन महिना)
३४ २०७५ भाद्र १ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
३५ २०७५ श्रावण २२ महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा
३६ २०७५ श्रावण ७ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
३७ २०७५ श्रावण ७ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ असार महिना)
३८ २०७५ अषाढ २६ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
३९ २०७५ अषाढ २६ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ चैत्र महिना)
४० २०७५ अषाढ २६ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ बैशाख महिना)
४१ २०७५ अषाढ २६ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ जेठ महिना)
४२ २०७५ जेष्ठ १५ व्यय अनुमानको विवरण २०७५/७६
४३ २०७५ वैशाख २६ विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
४४ २०७४ चैत्र ३० आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको बार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन
४५ २०७४ चैत्र ७ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
४६ २०७४ चैत्र ४ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
४७ २०७४ फाल्गुन २३ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
४८ २०७४ माघ १३ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)
४९ २०७४ पुस १७ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना)
५० २०७४ मंसिर ७ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ कार्तिक महिना)
५१ २०७४ कार्तिक ७ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ असोज महिना)
५२ २०७४ आश्विन ९ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ साउन महिना)
५३ २०७४ आश्विन ९ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ भदौ महिना)
५४ २०७४ अषाढ २० स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
५५ २०७४ अषाढ १ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
५६ २०७४ जेष्ठ १५ बजेट वक्तव्य २०७४/७५
५७ २०७४ जेष्ठ १५ व्यय अनुमानको विवरण २०७४/७५
५८ २०७४ वैशाख २८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
५९ २०७४ वैशाख २८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना)
६० २०७४ वैशाख २८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना)
६१ २०७४ वैशाख २८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना)
६२ २०७३ चैत्र ८ कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण)
६३ २०७३ चैत्र ८ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७३ (सातौँ संस्करण)
६४ २०७३ फाल्गुन ९ बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
६५ २०७३ पुस १ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना)
६६ २०७३ मंसिर २१ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ कार्तिक महिना)
६७ २०७३ कार्तिक ८ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ साउन महिना)
६८ २०७३ कार्तिक ८ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ भाद्र महिना)
६९ २०७३ कार्तिक ८ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असोज महिना)
७० २०७३ श्रावण ४ आ. व. २०७३/२०७४ का लागि नयाँ तलबमान,ग्रेड र प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा
७१ २०७३ जेष्ठ १६ व्यय अनुमानको विवरण २०७३/७४
७२ २०७३ जेष्ठ १५ बजेट वक्तव्य २०७३/७४
७३ २०७३ वैशाख २३ विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
७४ २०७२ फाल्गुन ६ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
७५ २०७२ मंसिर ९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ कार्तिक महिना)
७६ २०७२ मंसिर ८ देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र २०७२
७७ २०७२ कार्तिक १८ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ असोज महिना)
७८ २०७२ आश्विन १५ भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२
७९ २०७२ आश्विन ११ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ भाद्र महिना)
८० २०७२ भाद्र १६ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (श्रावण महिना)
८१ २०७२ श्रावण ६ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (असार महिना)
८२ २०७२ अषाढ २९ बजेट वक्तव्य २०७२/७३
८३ २०७२ अषाढ २९ व्यय अनुमानको विवरण २०७२/७३
८४ २०७२ अषाढ २९ Source Book: White Book FY 2015-16
८५ २०७२ अषाढ १६ विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
८६ २०७२ अषाढ १ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (जेष्ठ महिना)
८७ २०७२ जेष्ठ १३ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-12)
८८ २०७२ जेष्ठ ५ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-4)
८९ २०७२ जेष्ठ ४ केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
९० २०७२ जेष्ठ ४ केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
९१ २०७२ जेष्ठ ४ Customs Cleared Relief Material List (2072-2-3)
९२ २०७२ जेष्ठ १ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर (२०७२ बैशाख महिना)
९३ २०७२ वैशाख २६ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-25)
९४ २०७२ वैशाख २५ Customs Cleared Relief Material List (2072-1-24)
९५ २०७२ वैशाख २३ भूकम्प पीडितका लागि विभिन्न देश/संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भई भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका मालवस्तुको विवरण
९६ २०७२ वैशाख १७ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
९७ २०७२ वैशाख २ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७१ चैत्र महिना)
९८ २०७१ चैत्र १ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७१ फागुन महिना)
९९ २०७१ फाल्गुन १२ आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार
१०० २०७१ फाल्गुन ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७१ माघ महिना)
१०१ २०७१ माघ ४ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७१ पौष महिना)
१०२ २०७१ पुस २ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७१ मंसिर महिना)
१०३ २०७१ मंसिर २ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७१ कार्तिक महिना)
१०४ २०७१ कार्तिक २ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७१ असोज महिना)
१०५ २०७१ आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०७१/७२
१०६ २०७१ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०७१/७२
१०७ २०७१ आश्विन २ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकाशा तथा रकमान्तर बिबरण (२०७१ भाद्र महिना)
१०८ २०७१ भाद्र ५ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण ((२०७१ साउन महिना )
१०९ २०७१ भाद्र ४ आर्थिक बर्ष २०७१।७२ को बजेट वक्तव्य अनुसार नयाँ तलबमान तथा भत्ता सम्बन्धि व्यवस्था (संशोधित)
११० २०७१ श्रावण ४ आर्थिक बर्ष २०७१।७२ को बजेट वक्तव्य अनुसार नयाँ तलबमान तथा भत्ता सम्बन्धि व्यवस्था
१११ २०७१ श्रावण २ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विविरण (२०७१ असार महिना)
११२ २०७१ अषाढ २९ आर्थिक बर्ष २०७१ / ७२ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
११३ २०७१ जेष्ठ २९ आर्थिक वर्ष २०७१/७२, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता
११४ २०७० चैत्र २६ कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० [ पाँचौ संस्करण]
११५ २०७० चैत्र २१ खर्च शीर्षकगत संकेत तथा वर्गीकरण
११६ २०७० फाल्गुन १९ आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
११७ २०७० फाल्गुन १९ आर्थिक बर्ष २०६९/७० को बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन
११८ २०७० फाल्गुन १ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० माघ महिना)
११९ २०७० माघ ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० पौष महिना)
१२० २०७० पुस १ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० मंसिर महिना)
१२१ २०७० मंसिर ९ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विविरण (२०७० कार्तिक महिना)
१२२ २०७० कार्तिक ४ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० असोज महिना)
१२३ २०७० आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०७०/७१
१२४ २०७० आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०७०/७१
१२५ २०७० आश्विन ११ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० श्रावणदेखि भाद्र महिनासम्म)
१२६ २०७० श्रावण ११ Salary Scale 2066
१२७ २०७० श्रावण १० आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
१२८ २०६९ आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०६९/७०
१२९ २०६९ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०६९/७०- चैत्र
१३० २०६९ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०६९/७०-१
१३१ २०६८ आश्विन १४ व्यय अनुमानको विवरण २०६८/६९
१३२ २०६८ आश्विन १४ बजेट वक्तव्य २०६८/६९
१३३ २०६७ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०६७/६८ असार
१३४ २०६७ आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०६७/६८
१३५ २०६७ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०६७/६८ मङ्सिर
१३६ २०६६ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०६६/६७
१३७ २०६६ आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०६६/६७
१३८ २०६५ आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०६५/६६
१३९ २०६५ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असार
१४० २०६४ आश्विन १४ व्यय अनुमानको विवरण २०६४/६५
१४१ २०६३ आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०६३/६४
१४२ २०६३ अषाढ १७ कार्य तथा लक्ष्य र प्रगती, २०६०।६१
१४३ २०६२ अषाढ १७ कार्य तथा लक्ष्य र प्रगती, २०५९।६०
१४४ २०६१ आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०६१/६२
१४५ २०६१ अषाढ १७ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ - २०७०/७१ को त्रिवषिर्य खर्च प्रक्षेपणको विवरण
१४६ २०६० आश्विन १४ व्यय अनुमानको विवरण २०६०/६१
१४७ २०५९ आश्विन १५ व्यय अनुमानको विवरण २०५९/६०
१४८ २०५८ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०५८/५९
१४९ २०४४ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०४४/४५
१५० २०४२ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०४२/४३
१५१ २०४१ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०४१/४२
१५२ २०३९ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०३९/४०
१५३ २०३६ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०३६/३७
१५४ २०३५ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०३५/३६
१५५ २०३४ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०३४/३५
१५६ २०३३ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०३३/३४
१५७ २०३२ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०३२/३३
१५८ २०३१ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०३१/३२
१५९ २०३० आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०३०/३१
१६० २०२९ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०२९/३०
१६१ २०२८ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०२८/२९
१६२ २०२७ आश्विन १५ बजेट वक्तव्य २०२७/२८
१६३ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०२६/२७
१६४ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०२५/२६
१६५ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०२४/२५
१६६ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०२३/२४
१६७ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०२२/२३
१६८ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०२१/२२
१६९ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०२०/२१
१७० ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०१९/२०
१७१ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०१८/१९
१७२ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०१७/१८
१७३ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०१६/१७
१७४ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २०१३/१४
१७५ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २००९/१०
१७६ ०००० ०० बजेट वक्तव्य २००८/०९