आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सम्पर्क

 
अर्थ मन्त्रालय

Ministry Of Finance
Singh Durbar
Kathmandu, Nepal
Email: moev@mof.gov.np
 
 
 
     
प्रशासन महाशाखा
सम्पर्क ४२११३००, ४२११७४८ सहसचिव
     
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा
सम्पर्क ४२११३५३ उपसचिव (राजस्व)
     
बेरुजु फर्छ्यौट केन्द्रीय मुंल्याङ्कन तथा अनुगमन समिति
सम्पर्क
     
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार
सम्पर्क ४२११३४० प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार
     
आर्थिक नीति विश्ल़ेषण महाशाखा
सम्पर्क ४२११३३७ उपसचिव (तथ्याङ्क)
     
श्रीमान सचिवज्यू (फ्याक्स ४२१११६४)
सम्पर्क १३३२, ४२१११६१ सचिव
     
वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा
सम्पर्क ४२११३६८ उपसचिव (राजस्व)
     
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय (फ्याक्स ४२११८३१)
सम्पर्क १३९०,४२११८०९ अर्थमन्त्री
     
माननीय अर्थ राज्य मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
सम्पर्क
     
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा
सम्पर्क
     
अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा
सम्पर्क ४२११३७१ सहसचिव
     
कानून तथा फैसला कार्यानवयन महाशाखा
सम्पर्क १८१३,४२११४०४ सहसचिव
     
योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्न महाशाखा
सम्पर्क ४२००४६९ सहसचिव
     
राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा
सम्पर्क १४०३, ४२११३१५, ४२११८६७ सहसचिव
     
श्रीमान राजस्व सचिवज्यूको सचिवालय
सम्पर्क ४२११४०० शाखा अधिकृत
     

 

 

  

प्रवक्ता 

Spoke Person & Information Officer
Uttar Kumar Khatri (Joint Secretary)
Tel: 977-1-4200537
Email: ukhatri@nepal.gov.np

 
सहायक प्रवक्ता 

 

Tel: +977-1-4200537

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ४४१४६५१, ४४३८५३९

 
सम्बन्धित कार्यालय
अद्यावधिक: 2019-03-27