आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० Annual Status Review of Public Enterprises, 2020 [English version]
२०१९-२०२० सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७७
२०१८-२०१९ Annual Status Review of Public Enterprises, 2019 [English version]
२०१८-२०१९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७६
२०१७-२०१८ Annual Status Review of Public Enterprises, 2018 [English version]
२०१७-२०१८ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७५
२०१६-२०१७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७४
२०१५-२०१६ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७३
२०१४-२०१५ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७२
१० २०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७०
११ २०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७१
१२ २०१२-२०१३ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६९
१३ २०११-२०१२ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६८
१४ २०१०-२०११ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६७
१५ २००९-२०१० सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६६
१६ २००८-२००९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६५
१७ २००६-२००७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६४
१८ २००५-२००६ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६३
१९ २००५-२००६ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६२
२० २००४-२००५ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६१