आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ Annual Performance Review of Public Enterprise 2018 [English version]
२०१७-२०१८ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७५
२०१६-२०१७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७४
२०१४-२०१५ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समिक्षा - २०७२
२०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थिति समिक्षा, २०७१ (पंहेलो किताब)
२०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थिति समिक्षा, २०७०
२०१२-२०१३ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६९
२०११-२०१२ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६८
२०१०-२०११ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६७
१० २००९-२०१० सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६६
११ २००८-२००९ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६५
१२ २००६-२००७ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६४
१३ २००५-२००६ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६३
१४ २००५-२००६ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६२
१५ २००३-२००४ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६०
१६ २००२-२००३ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०५९