आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७७
२०१९-२०२० Annual Status Review of Public Enterprises 2019 [English version]
२०१८-२०१९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६
२०१७-२०१८ Annual Performance Review of Public Enterprise 2018 [English version]
२०१७-२०१८ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७५
२०१६-२०१७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७४
२०१४-२०१५ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समिक्षा - २०७२
२०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थिति समिक्षा, २०७१ (पंहेलो किताब)
२०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थिति समिक्षा, २०७०
१० २०१२-२०१३ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६९
११ २०११-२०१२ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६८
१२ २०१०-२०११ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६७
१३ २००९-२०१० सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६६
१४ २००८-२००९ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६५
१५ २००६-२००७ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६४
१६ २००५-२००६ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६३
१७ २००५-२००६ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६२
१८ २००३-२००४ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६०
१९ २००२-२००३ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०५९