आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७
२०१८-२०१९ English Economic Survey 2018-19 [English version]
२०१८-२०१९ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
२०१७-२०१८ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४-७५
२०१७-२०१८ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
२०१६-२०१७ Economic Survey FY2016-17
२०१६-२०१७ आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४
२०१४-२०१५ Final Economic Survey 2071-72 English Version [English version]
२०१४-२०१५ आर्थिक सर्वेक्षण २०७१।७२
१० २०१३-२०१४ आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बर्ष २०७०।७१
११ २०१२-२०१३ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६९/७०
१२ २०११-२०१२ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६८/६९
१३ २०१०-२०११ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
१४ २००९-२०१० आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
१५ २००८-२००९ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
१६ २००७-२००८ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
१७ २००६-२००७ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१८ २००५-२००६ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१९ २००४-२००५ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६१/६२
२० २००३-२००४ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६०/६१