आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
२०१७-२०१८ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
२०१६-२०१७ Economic Survey FY2016-17
२०१६-२०१७ आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४
२०१४-२०१५ Final Economic Survey 2071-72 English Version [English version]
२०१४-२०१५ आर्थिक सर्वेक्षण २०७१।७२
२०१३-२०१४ आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बर्ष २०७०।७१
२०१२-२०१३ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६९/७०
२०११-२०१२ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६८/६९
१० २०१०-२०११ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
११ २००९-२०१० आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
१२ २००८-२००९ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
१३ २००७-२००८ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
१४ २००६-२००७ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१५ २००५-२००६ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१६ २००४-२००५ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६१/६२
१७ २००३-२००४ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
१८ २००२-२००३ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
१९ २००१-२००२ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५८/५९
२० २०००-२००१ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५७/५८