आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
२०१६-२०१७ Economic Survey FY2016-17
२०१६-२०१७ आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४
२०१४-२०१५ Final Economic Survey 2071-72 English Version [English version]
२०१४-२०१५ आर्थिक सर्वेक्षण २०७१।७२
२०१३-२०१४ आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बर्ष २०७०।७१
२०१२-२०१३ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६९/७०
२०११-२०१२ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६८/६९
२०१०-२०११ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
१० २००९-२०१० आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
११ २००८-२००९ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
१२ २००७-२००८ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
१३ २००६-२००७ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१४ २००५-२००६ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१५ २००४-२००५ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६१/६२
१६ २००३-२००४ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
१७ २००२-२००३ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
१८ २००१-२००२ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५८/५९
१९ २०००-२००१ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५७/५८