आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
२०१८-२०१९ Budget Speech for FY 2018-19
२०१८-२०१९ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य
२०१७-२०१८ Budget Speech of Fiscal Year 2017/18 [English version]
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
२०१५-२०१६ Budget Speech for FY 2015-16 (English Version) [English version]
२०१५-२०१६ Budget Speech for FY 2015-16
२०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्य
२०१३-२०१४ आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्य
१० १९९२-१९९३ आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेट वक्तव्य
११ २०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य
१२ २०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य
१३ २०११-२०१२ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्य
१४ २०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य (२७ चैत्र २०६९)
१५ २०१०-२०११ आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्य (मंसिर ४, २०६७)
१६ २०१०-२०११ आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्य (मंसिर ४, २०६७)
१७ २००९-२०१० आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्य
१८ २००८-२००९ आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्य (असोज ३, २०६५)
१९ २००३-२००४ आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्य
२० १९९३-१९९४ आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को बजेट वक्तव्य [English version]