आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७६
२०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७५
२०१७-२०१८ आर्थिक विधेयक २०७४
२०१६-२०१७ बिनियोजन ऐन २०७३/७४
२०१६-२०१७ सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
२०१५-२०१६ Arthik Bidhayak 2072
२०१४-२०१५ आर्थिक ऐन २०७१
२०१४-२०१५ नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७१।७२
२००८-२००९ आर्थिक अध्यादेश २०६५
१० २००२-२००३ आर्थिक अध्यादेश २०५९
११ २००३-२००४ आर्थिक अध्यादेश २०६०
१२ २००५-२००६ आर्थिक अध्यादेश २०६२
१३ २००६-२००७ आर्थिक अध्यादेश २०६३
१४ २००७-२००८ आर्थिक अध्यादेश २०६४
१५ २००९-२०१० आर्थिक अध्यादेश २०६६
१६ २०१०-२०११ आर्थिक अध्यादेश २०६७
१७ २०११-२०१२ आर्थिक अध्यादेश २०६८
१८ २०१३-२०१४ आर्थिक अध्यादेश २०७०