Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Feb 03, 2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
2 Jan 26, 2020 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा ।
3 Jan 24, 2020 पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा
4 Jan 22, 2020 A Seminar on Transmission of Trade Shocks in Asia
5 Jan 20, 2020 Seminar on Economic Policies 2020 तालिम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा
6 Dec 31, 2019 नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्न गठित समितिको सूचना
7 Dec 20, 2019 Procurement of Branded Laptop, Branded Desktop, Printer and Scanner
8 Dec 17, 2019 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन सहित)
9 Nov 29, 2019 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।
10 Nov 22, 2019 नेपाल धितोपत्र बोर्ड को अध्यक्षको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
11 Nov 04, 2019 हवाईसेवा आपूर्तिकालागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
12 Nov 03, 2019 Call for Concept/Project Ideas for the development of Country Project Pipeline for the Green Climate Fund
13 Oct 17, 2019 वैदेशिक अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
14 Sep 26, 2019 समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,2075
15 Sep 26, 2019 विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075
16 Sep 24, 2019 Vacancy Announcement for Director, Economic and Infrastructure Windows, SAARC Development Fund
17 Sep 19, 2019 Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2020
18 Sep 16, 2019 संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ
19 Sep 15, 2019 बोलपत्र आह्ववानको सूचना ( प्याकेज १: मसलन्द ।स्टेशनरी सामान प्याकेज २: प्रिन्टर टोनर सामान आपूर्ति )
20 Sep 02, 2019 JDS Scholarship Programme - for Master's Degree and Doctoral Degree is now open.