Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Feb 03, 2021 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व.२०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
2 Feb 02, 2021 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Contract Identification No: MOF/IT/01/77-78)
3 Jan 10, 2021 Program in Economic and Public Policy(PEPP)-Japan
4 Jan 07, 2021 Invitation for Sealed Quotation for the Development, Deployment and Support of MOF Website
5 Jan 01, 2021 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
6 Dec 30, 2020 EOI छनौट सम्बन्धमा Green Climate Fund (GCF) National Designated Authority को अत्यन्त जरुरी सूचना
7 Nov 18, 2020 सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरूको विवरण
8 Jul 27, 2020 पुराना इलेक्ट्रोनिक्स त‍था फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
9 Jul 24, 2020 Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms (Korea/ Seoul) छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा।
10 Apr 05, 2020 ठेक्का नं. NP-MOF-136105-GO-RFB को म्याद थप गरिएको सुचना ।
11 Mar 23, 2020 वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा KOICA - Korea University ( Master`s Degree Program in "Finance and Tax Policy" )
12 Mar 20, 2020 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
13 Mar 10, 2020 Notice Regarding Extension of Deadline for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
14 Mar 03, 2020 बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा ।
15 Feb 23, 2020 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
16 Feb 20, 2020 SAARC Development Fund को Chief Executive Officer पदको विज्ञापन सम्बन्धमा
17 Feb 18, 2020 कर्मचारीहरुको उपस्थिति व्यवस्था सम्बन्धमा ।
18 Feb 14, 2020 नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
19 Feb 11, 2020 Invitation of Bids for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
20 Feb 06, 2020 पूराना इलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना