Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Nov 18, 2020 सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरूको विवरण
2 Aug 02, 2020 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
3 Jul 27, 2020 पुराना इलेक्ट्रोनिक्स त‍था फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
4 Jul 24, 2020 Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms (Korea/ Seoul) छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा।
5 Apr 05, 2020 ठेक्का नं. NP-MOF-136105-GO-RFB को म्याद थप गरिएको सुचना ।
6 Mar 23, 2020 वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा KOICA - Korea University ( Master`s Degree Program in "Finance and Tax Policy" )
7 Mar 20, 2020 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
8 Mar 10, 2020 Notice Regarding Extension of Deadline for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
9 Mar 03, 2020 बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा ।
10 Feb 23, 2020 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
11 Feb 20, 2020 SAARC Development Fund को Chief Executive Officer पदको विज्ञापन सम्बन्धमा
12 Feb 18, 2020 कर्मचारीहरुको उपस्थिति व्यवस्था सम्बन्धमा ।
13 Feb 14, 2020 नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
14 Feb 11, 2020 Invitation of Bids for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
15 Feb 06, 2020 पूराना इलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
16 Feb 03, 2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
17 Jan 26, 2020 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा ।
18 Jan 24, 2020 पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा
19 Jan 22, 2020 A Seminar on Transmission of Trade Shocks in Asia
20 Jan 20, 2020 Seminar on Economic Policies 2020 तालिम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा