Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Jun 15, 2021 Financial and Technical Cooperation of Germany to Nepal
2 May 30, 2021 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यबारे प्रेस भेटघाट
3 May 14, 2021 प्रेस नोट - कोभिड-१९ लाई सामना गने बजेट ल्याउछौं : अर्थमन्त्री पौडेल
4 Mar 29, 2021 बैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
5 Mar 09, 2021 नेपाल राजस्व परामर्श समिति गैर कर राजस्व उप-समितिको सूचना
6 Feb 26, 2021 वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा। (KOICA)_Master's Degree Scholarship Program
7 Feb 03, 2021 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व.२०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
8 Feb 02, 2021 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Contract Identification No: MOF/IT/01/77-78)
9 Jan 10, 2021 Program in Economic and Public Policy(PEPP)-Japan
10 Jan 07, 2021 Invitation for Sealed Quotation for the Development, Deployment and Support of MOF Website
11 Jan 01, 2021 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
12 Dec 30, 2020 EOI छनौट सम्बन्धमा Green Climate Fund (GCF) National Designated Authority को अत्यन्त जरुरी सूचना
13 Nov 18, 2020 सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरूको विवरण
14 Jul 27, 2020 पुराना इलेक्ट्रोनिक्स त‍था फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
15 Jul 24, 2020 Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms (Korea/ Seoul) छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा।
16 Apr 05, 2020 ठेक्का नं. NP-MOF-136105-GO-RFB को म्याद थप गरिएको सुचना ।
17 Mar 23, 2020 वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा KOICA - Korea University ( Master`s Degree Program in "Finance and Tax Policy" )
18 Mar 20, 2020 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
19 Mar 10, 2020 Notice Regarding Extension of Deadline for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
20 Mar 03, 2020 बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा ।