Check Mail | नेपाली | English

Documents - Other Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 विनियोजन विधेयक २०७५
2 2017-2018 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
3 2017-2018 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
4 2017-2018 National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
5 2017-2018 Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
6 2017-2018 स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
7 2017-2018 स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
8 2017-2018 गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
9 2017-2018 एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
10 2017-2018 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
11 2017-2018 अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
12 2017-2018 अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण
13 2016-2017 Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC 13 October 2017
14 2017-2018 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
15 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
16 2017-2018 Monetary Policy (in Nepali) 2074-75
17 2017-2018 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
18 2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
19 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
20 2015-2016 Press Release