Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents - Revenue Management Division Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७
2 2020-2021 ऋण तथा जमानत चौबीसौ संशोधन) विधेयक २०७७
3 2018-2019 नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५ [Nepali version]
4 2017-2018 मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४ [Nepali version]
5 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना [Nepali version]
6 2016-2017 मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
7 2016-2017 भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
8 2016-2017 'निजी गुण्टा, झिटी भारी' सम्बन्धी [Nepali version]
9 2016-2017 आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
10 2016-2017 अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
11 2015-2016 आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
12 2015-2016 अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
13 2015-2016 भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
14 2015-2016 मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
15 2014-2015 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७२ [Nepali version]
16 2014-2015 उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२ [Nepali version]
17 2014-2015 Rin tatha Jamanat (20th Sansodhan) Ain 2071 [Nepali version]
18 2014-2015 Rastra Rin Uthaune Ain, 2071 [Nepali version]