Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
2 2017-2018 प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
3 2017-2018 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
4 2017-2018 राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा