Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents - Arthik Ain tatha Bidhayak

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2018-2019 आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३० [Nepali version]
2 2018-2019 आर्थिक विधेयक २०७६ [Nepali version]
3 2018-2019 आर्थिक विधेयक २०७५ [Nepali version]
4 2017-2018 आर्थिक विधेयक २०७४ [Nepali version]
5 2016-2017 बिनियोजन ऐन २०७३/७४ [Nepali version]
6 2016-2017 सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३) [Nepali version]
7 2015-2016 Arthik Bidhayak 2072 [Nepali version]
8 2014-2015 Arthik Ain 2071 [Nepali version]
9 2014-2015 Nepal Sarakar ko Artha sambandhi Prastavalai karyanwayan garna baneko bidheyak, 2071-72 [Nepali version]
10 2008-2009 Arthik Adhyadesh 2065
11 2002-2003 Arthik Adhyadesh 2059
12 2003-2004 Arthik Adhyadesh 2060
13 2005-2006 Arthik Adhyadesh 2062
14 2006-2007 Arthik Adhyadesh 2063
15 2007-2008 Arthik Adhyadesh 2064
16 2009-2010 Arthik Adhyadesh 2066
17 2010-2011 Arthik Adhyadesh 2067
18 2011-2012 Arthik Adhyadesh 2068
19 2013-2014 Arthik Adhyadesh 2070