Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents - Administration Division Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2019-2020 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७७ (आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को फाल्गुनसम्मको विवरण ) [Nepali version]
2 2018-2019 विनियोजन विधेयक २०७६
3 2018-2019 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
4 2018-2019 ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक
5 2018-2019 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण ) [Nepali version]
6 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
7 2016-2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३ [Nepali version]
8 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
9 2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
10 2013-2014 Details on Ministrywise Progress FY 2013-14
11 2011-2012 Sushasan Ain, 2064 Bamojim Artha Mantralayako Barshik Pradibedan [Nepali version]