Check Mail | नेपाली | English

Documents - Administration Division Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
2 2016-2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३ [Nepali version]
3 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
4 2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
5 2013-2014 Details on Ministrywise Progress FY 2013-14
6 2011-2012 Sushasan Ain, 2064 Bamojim Artha Mantralayako Barshik Pradibedan [Nepali version]