Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents - Administration Division Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2019-2020 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६/७७ [Nepali version]
2 2018-2019 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७५/७६ [Nepali version]
3 2017-2018 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७४/७५ [Nepali version]
4 2017-2018 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक [Nepali version]
5 2016-2017 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७३/७४ [Nepali version]
6 2015-2016 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७२/७३ [Nepali version]
7 2014-2015 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७१/७२ [Nepali version]
8 2013-2014 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७०/७१ [Nepali version]