Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत तालिम लिन इच्छुक कर्चारीहरुले मिति २०७७।९।२२ गते भित्र आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ।


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 0.51 MB Download