Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा KOICA - Korea University ( Master`s Degree Program in "Finance and Tax Policy" )KOICA - Korea University ( Master`s Degree Program in "Finance and Tax Policy" कार्यक्रममा अध्ययन गर्न यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले 30th March, 2020 सम्म आवेदन दिन हुन जानकारीका लागि अनुरोध छ |


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 5.39 MB Download