Internal Services | Check Mail | नेपाली | English

Notices


संघीय मामला तथा सामाय शासन मन्त्रालयमा प्रकाशन भए अनुसारको नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका बिभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण ।नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समुहका विभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण हेर्नको लागि यंहा क्लिच्क गर्नुहोला