Check Mail | नेपाली | English
Latest News

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ अषाढ ८ Agreement between GoN and IDA
२०७४ जेष्ठ २८ Agreement between GoN and Germany
२०७४ जेष्ठ १२ Agreement between GoN and DFID
२०७३ चैत्र २९ Agreement between GoN and the world Bank
२०७३ फाल्गुन १८ Memorandum of Understanding Signed between the GoN and the Government of UK
२०७३ फाल्गुन ४ Agreement between GoN and the Government of Japan
२०७३ माघ १० Agreement between GoN and the World Bank
२०७३ माघ ५ Agreement between GoN and the Asian Development Bank
२०७२ माघ २७ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
१० २०७२ पुस १४ प्रेस विज्ञप्ती (२०७२ पौष १४)
११ २०७२ भाद्र ३ Seventh Meeting of the SAARC Finance Ministers
१२ २०७२ श्रावण ७ Post Disaster Reconstruction Plan between the GoN and Government of China
१३ २०७२ अषाढ २३ Financial Agreement between the GoN and the Government of the Federal Republic of Germany
१४ २०७२ अषाढ २० उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ को प्रेस विज्ञप्ती
१५ २०७१ चैत्र १० फाल्गुन मसान्तसम्मको राजस्व असुलिको प्रगति समीक्षा बैठक
१६ २०७१ फाल्गुन १२ Loan agreement with the Saudi Fund for Development (SFD)
१७ २०७१ माघ २७ Agreement between the GoN and the Government of Switzerland
१८ २०७१ माघ २७ Agreement between the GoN and the Government of Switzerland
१९ २०७१ माघ २३ Agreement between GoN and the OPEC Fund for International Development
२० २०७१ माघ १५ Agreement between the Government of Nepal and Czech Republic