Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
२०१७-२०१८ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४
२०१७-२०१८ माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
२०१७-२०१८ Budget Speech of Fiscal Year 2017/18 [English version]
२०१७-२०१८ आर्थिक विधेयक २०७४
२०१७-२०१८ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५
२०१७-२०१८ व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
२०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
१० २०१६-२०१७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७४
११ २०१६-२०१७ आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४
१२ २०१६-२०१७ IECCD Newsletter Volume 5, Issue 3 [English version]
१३ २०१७-२०१८ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७४/७५
१४ २०१६-२०१७ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना)
१५ २०१६-२०१७ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना)
१६ २०१६-२०१७ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना)
१७ २०१६-२०१७ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
१८ २०१६-२०१७ Commitment from July 16, 2016
१९ २०१५-२०१६ Commitment FY 2015/2016
२० २०१५-२०१६ Commitment Against Post Disaster Reconstructuon