आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७७/७८
२०१९-२०२० June 28.2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Switzerland [English version]
२०१९-२०२० June 25, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank [English version]
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, जेष्ठ अंक (२०७७)
२०२१-२०२२ Source Book: White Book FY 2020-21 [English version]
२०१९-२०२० Newsletter DEC 2019 - MAR 2020 [English version]
२०१९-२०२० मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७७
२०२०-२०२१ अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह)
२०२०-२०२१ व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८
१० २०२०-२०२१ माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
११ २०२०-२०२१ नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७७ [English version]
१२ २०२०-२०२१ विनियोजन विधेयक २०७७
१३ २०२०-२०२१ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७
१४ २०२०-२०२१ ऋण तथा जमानत चौबीसौ संशोधन) विधेयक २०७७
१५ २०१९-२०२० सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७७
१६ २०१९-२०२० आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७
१७ २०१९-२०२० सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म)
१८ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, बैशाख अंक (२०७७)
१९ २०२०-२०२१ विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
२० २०१९-२०२० हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)