आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना)
२०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना)
२०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ [English version]
२०१८-२०१९ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक [English version]
२०१८-२०१९ ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक [English version]
२०१९-२०२० अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
२०१८-२०१९ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
२०१८-२०१९ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )
१० २०१८-२०१९ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ [English version]
११ २०१९-२०२० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
१२ २०१८-२०१९ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६
१३ २०१८-२०१९ आर्थिक विधेयक २०७६
१४ २०१८-२०१९ Newsletter JAN - MAR 2019 [English version]
१५ २०१८-२०१९ आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
१६ २०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
१७ २०१८-२०१९ Remarks by Honorable Dr. Yuba Raj Khatiwada, Finance Minister, Government of Nepal to the Thirteenth Informal Meeting of SAARC Finance Ministers Fiji, May 2019 [English version]
१८ २०१८-२०१९ Statement by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada at the 52nd Annual Meeting of Board of Governors of Asian Development Bank, Fiji, 1-4 May, 2019. [English version]
१९ २०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७५ श्रावण देखि २०७५ चैत सम्म)
२० २०१८-२०१९ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५