चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2016-2017 IECCD Newsletter Volume 5, Issue 3 [English version]
2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना)
2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना)
2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना)
2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
2016-2017 Commitment from July 16, 2016
2015-2016 Commitment FY 2015/2016
2015-2016 Commitment Against Post Disaster Reconstructuon
2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
१० 2016-2017 Development Cooperation Report [FY 2015/16] [English version]
११ 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 2 [English version]
१२ 2016-2017 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७३ (सातौँ संस्करण)
१३ 2016-2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण)
१४ 2016-2017 Standard Operating Procedures [English version]
१५ 2016-2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
१६ 2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
१७ 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 1 [English version]
१८ 2016-2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३
१९ 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना)
२० 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर