Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४
२०१७-२०१८ राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०१७-२०१८ आ.ब. २०७४।७५ बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको प्रस्तुति
२०१६-२०१७ Economic Survey FY2016-17 [English version]
२०१७-२०१८ आ. व. २०७४। ७५ को बजेट बक्तब्य कर्यान्वयन कार्ययोजनाको ढlचा [English version]
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति
२०१७-२०१८ स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
२०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
१० २०१७-२०१८ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४
११ २०१७-२०१८ माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
१२ २०१७-२०१८ Budget Speech of Fiscal Year 2017/18 [English version]
१३ २०१७-२०१८ आर्थिक विधेयक २०७४
१४ २०१७-२०१८ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५
१५ २०१७-२०१८ व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५
१६ २०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
१७ २०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
१८ २०१६-२०१७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७४
१९ २०१६-२०१७ आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४
२० २०१६-२०१७ IECCD Newsletter Volume 5, Issue 3 [English version]