Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा

घटनाक्रम

कुनै घटनाहरू उपलब्ध छैन

Objective

वित्तीय संघियताको कार्यान्वयनको क्रममा राज्यका तीन तहका सरकारको संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय श्रोतको परिचालन, बाँडफाँड र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको व्यवस्थापन कुशल ढंगले गर्न सहयोग पु–याउनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सवलीकरण गर्न मद्दत गर्नु यस महाशाखाको मूल उद्येश्य रहेको छ ।