Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा

परिचय

वित्तीय संघियताको कार्यान्वयनको क्रममा राज्यका तीन तहका सरकारको संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय श्रोतको परिचालन, बाँडफाँड र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको व्यवस्थापन कुशल ढंगले गर्न सहयोग पु–याउनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सवलीकरण गर्न मद्दत गर्नु यस महाशाखाको मूल उद्येश्य रहेको छ ।

समाचार

No News Available