Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा

घटनाक्रम

कुनै घटनाहरू उपलब्ध छैन

Documents

Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ जेष्ठ १८ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६
२०७४ चैत्र २ प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
२०७४ माघ १९ प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
२०७४ माघ १४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
२०७४ माघ ८ राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा
२०७४ माघ २ स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
२०७४ पुस ३ गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
२०७४ पुस ३ स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
२०७४ कार्तिक ७ अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
१० २०७४ कार्तिक ७ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४