Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

कानून तथा फैसला कार्यानवयन महाशाखा

घटनाक्रम

कुनै घटनाहरू उपलब्ध छैन

समाचार

No News Available

Documents

Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ फाल्गुन २१ Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
२०७४ फाल्गुन २१ National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
२०७४ श्रावण ८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०७४ श्रावण ८ राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२०७३ श्रावण ९ बिनियोजन ऐन २०७३/७४