Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

प्रशासन महाशाखा

परिचय

A ministry of efficient, effective, responsive and result-oriented administrative system. To develop and operationalize a good human resource management, financial management and procurement system for the achievement of organizational objectives.
लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Read More
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रिक्त प्रशासक पद छनौट सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रिक्त प्रशासक पद छनौट सम्बन्धी सूचना

Read More