चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2015-2016 Source Book: White Book FY 2015-16
2014-2015 आर्थिक बर्ष २०७१ / ७२ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
2013-2014 आर्थिक बर्ष २०७० / ७१ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
2010-2011 आर्थिक बर्ष २०६७ / ६८ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
2008-2009 आर्थिक बर्ष २०६५ / ६६ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
2007-2008 आर्थिक बर्ष २०६४ / ६५ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
2005-2006 आर्थिक बर्ष २०६२ / ६३ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
2004-2005 आर्थिक बर्ष २०६१ / ६२ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
2004-2005 आर्थिक बर्ष २०६१ / ६२ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका
१० 2003-2004 आर्थिक बर्ष २०६० / ६१ को वैदेशिक सहायता आयोजनाहरुको स्रोत पुस्तिका