चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2014-2015 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समिक्षा - २०७२
2013-2014 सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थिति समिक्षा, २०७१ (पंहेलो किताब)
2013-2014 सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थिति समिक्षा, २०७०
2012-2013 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६९
2011-2012 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६८
2010-2011 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६७
2009-2010 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६६
2008-2009 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६५
2006-2007 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६४
१० 2005-2006 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६३
११ 2005-2006 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६२
१२ 2003-2004 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६०
१३ 2002-2003 सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०५९