आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७५
२०१६-२०१७ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७४
२०१४-२०१५ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समिक्षा - २०७२
२०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थिति समिक्षा, २०७१ (पंहेलो किताब)
२०१३-२०१४ सार्वजनिक संस्थानहरुको बार्षिक स्थिति समिक्षा, २०७०
२०१२-२०१३ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६९
२०११-२०१२ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६८
२०१०-२०११ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६७
२००९-२०१० सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६६
१० २००८-२००९ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६५
११ २००६-२००७ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६४
१२ २००५-२००६ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६३
१३ २००५-२००६ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६२
१४ २००३-२००४ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०६०
१५ २००२-२००३ सर्वाजनिक संस्थानहरूको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०५९