Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४
२०१६-२०१७ आर्थिक एेन, २०७३
२०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना
२०१६-२०१७ मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३
२०१६-२०१७ भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३
२०१६-२०१७ 'निजी गुण्टा, झिटी भारी' सम्बन्धी
२०१६-२०१७ आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३
२०१६-२०१७ अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३
२०१५-२०१६ आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२
१० २०१५-२०१६ अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२
११ २०१५-२०१६ भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२
१२ २०१५-२०१६ मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२
१३ २०१४-२०१५ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७२
१४ २०१४-२०१५ उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२
१५ २०१४-२०१५ विनियोजन एेन २०७१
१६ २०१४-२०१५ ऋण तथा जमानत (बिसौ संसोधन) एेन २०७१
१७ २०१४-२०१५ राष्ट्र ऋण उठाउने एेन २०७१