चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2016-2017 आर्थिक एेन, २०७३
2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना
2016-2017 मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३
2016-2017 भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३
2016-2017 'निजी गुण्टा, झिटी भारी' सम्बन्धी
2016-2017 आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३
2016-2017 अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३
2015-2016 आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२
2015-2016 अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२
१० 2015-2016 भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२
११ 2015-2016 मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२
१२ 2014-2015 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७२
१३ 2014-2015 उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२
१४ 2014-2015 विनियोजन एेन २०७१
१५ 2014-2015 ऋण तथा जमानत (बिसौ संसोधन) एेन २०७१
१६ 2014-2015 राष्ट्र ऋण उठाउने एेन २०७१