Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
२०१६-२०१७ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
२०१४-२०१५ संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
२०१४-२०१५ Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report [English version]
२०१४-२०१५ Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014 [English version]
२०१४-२०१५ Training Material Top 4 Most Famous ID Cases [English version]
२०१४-२०१५ Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File [English version]
२०१४-२०१५ Training Material Raj Rajaratnam Insider Trading [English version]
२०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
१० २०१३-२०१४ गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७०
११ २०१३-२०१४ राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७०
१२ २०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१/७२, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता
१३ २०१३-२०१४ १०० दिनमा सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कामहरु
१४ २०१२-२०१३ विकास सहायता प्रतिवेदन, आर्थिक बर्ष २०६९।७० [English version]
१५ २०१२-२०१३ कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० [ पाँचौ संस्करण]
१६ २०१३-२०१४ खर्च शीर्षकगत संकेत तथा वर्गीकरण
१७ २०१३-२०१४ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
१८ २०१२-२०१३ आर्थिक बर्ष २०६९/७० को बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन
१९ २०१३-२०१४ आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
२० २०१३-२०१४ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० माघ महिना)