चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
2014-2015 संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
2014-2015 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report [English version]
2014-2015 Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014 [English version]
2014-2015 Training Material Top 4 Most Famous ID Cases [English version]
2014-2015 Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File [English version]
2014-2015 Training Material Raj Rajaratnam Insider Trading [English version]
2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
2013-2014 गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७०
१० 2013-2014 राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७०
११ 2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१/७२, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता
१२ 2013-2014 १०० दिनमा सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कामहरु
१३ 2012-2013 विकास सहायता प्रतिवेदन, आर्थिक बर्ष २०६९।७० [English version]
१४ 2012-2013 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० [ पाँचौ संस्करण]
१५ 2013-2014 खर्च शीर्षकगत संकेत तथा वर्गीकरण
१६ 2013-2014 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
१७ 2012-2013 आर्थिक बर्ष २०६९/७० को बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन
१८ 2013-2014 आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
१९ 2013-2014 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० माघ महिना)
२० 2013-2014 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७० पौष महिना)