Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
२०१७-२०१८ Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
२०१७-२०१८ स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
२०१७-२०१८ स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
२०१७-२०१८ गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
२०१७-२०१८ एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
२०१७-२०१८ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
२०१७-२०१८ अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
२०१७-२०१८ अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण
१० २०१६-२०१७ Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC 13 October 2017 [English version]
११ २०१७-२०१८ राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१२ २०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१३ २०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति
१४ २०१७-२०१८ माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
१५ २०१६-२०१७ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
१६ २०१४-२०१५ संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
१७ २०१४-२०१५ Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report [English version]
१८ २०१४-२०१५ Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014 [English version]
१९ २०१४-२०१५ Training Material Top 4 Most Famous ID Cases [English version]
२० २०१४-२०१५ Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File [English version]