Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ आ.ब. २०७४।७५ बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको प्रस्तुति
२०१७-२०१८ आ. व. २०७४। ७५ को बजेट बक्तब्य कर्यान्वयन कार्ययोजनाको ढlचा [English version]
२०१६-२०१७ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
२०१६-२०१७ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर
२०१६-२०१७ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ श्रावण
२०१५-२०१६ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित र्सार्वजनिक विवरण २०७२ श्रावण
२०१४-२०१५ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित र्सार्वजनिक विवरण २०७१ चैत्र
२०१४-२०१५ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित र्सार्वजनिक विवरण २०७१ माघ
२०१४-२०१५ सुचनाको हक सम्बन्धि एेन, २०६४ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७१, भाद्र)
१० २०१०-२०११ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन [Updated Jestha 2070]
११ २०१०-२०११ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन [Updated upto Mangsir]
१२ २०१०-२०११ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन [Updated]
१३ २०१०-२०११ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन
१४ २०१०-२०११ आर्थिक वर्ष २०६७/६८-२०६९/७० को त्रिवषीर्य खर्च प्रक्षेपणको विवरण
१५ २००९-२०१० आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को बजेट कार्यान्वयन प्रगति
१६ २००८-२००९ वित्तिय समाचार, कार्तिक, २०६४
१७ २००८-२००९ वित्तिय समाचार, माघ, २०६४ [English version]
१८ २००७-२००८ वित्तिय समाचार, भाद्र, २०६४ [English version]
१९ २००६-२००७ आर्थिक वर्ष २०६३-६४ बजेट कार्यन्वयन प्रगती