चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर
2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ श्रावण
2015-2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित र्सार्वजनिक विवरण २०७२ श्रावण
2014-2015 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित र्सार्वजनिक विवरण २०७१ चैत्र
2014-2015 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित र्सार्वजनिक विवरण २०७१ माघ
2014-2015 सुचनाको हक सम्बन्धि एेन, २०६४ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७१, भाद्र)
2010-2011 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन [Updated Jestha 2070]
2010-2011 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन [Updated upto Mangsir]
१० 2010-2011 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन [Updated]
११ 2010-2011 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन
१२ 2010-2011 आर्थिक वर्ष २०६७/६८-२०६९/७० को त्रिवषीर्य खर्च प्रक्षेपणको विवरण
१३ 2009-2010 आर्थिक वर्ष२०६६/६७ को बजेट कार्यान्वयन प्रगति
१४ 2008-2009 वित्तिय समाचार, कार्तिक, २०६४
१५ 2008-2009 वित्तिय समाचार, माघ, २०६४ [English version]
१६ 2007-2008 वित्तिय समाचार, भाद्र, २०६४ [English version]
१७ 2006-2007 आर्थिक वर्ष २०६३-६४ बजेट कार्यन्वयन प्रगती